پایان نامه های در حال انجام


1 - خلیل دارابی کلایی, 1396, نظرکاوی خوانندگان اخبار فارسی در شبکههای اجتماعی براساس الگوریتم LDA، (در حال اجرا,

2 - رامبد بابانژاد مقدم, 1395, بهبود عملکرد فروش سرویسهای دیتا مخابرات با استفاده از هوشمندی کسب و کار (مطالعه موردی: مشتریان مخابرات ایران ) (در حال اجرا,

3 - صفیه اکبرپور, 1395, مدل زمانبندی کارها در پردازش ابری ترکیبی براساس پارامترهای هزینه و زمان و اعتماد، (در حال اجرا),

4 - علیرضا غفاری،, 1395, ارائه یک جهت امنیت دادهها در پایگاه داده غیررابطهای (NoSQL) براساس الگوریتم رمزنگاری RSA، (در حال اجرا,

5 - منیژه ابوالقاسمیان, 1395, بهبود ترکیب سرویسهای وب با استفاده از الگوریتم کرم شبتاب بهبودیافته، (در حال اجرا),

6 - پرویز سبزواریپور،, 1395, پیش‌بینی شاخص‌های بورس اوراق بهادار براساس تکنیک‌های رگرسیون خطی چندگانه، (درحال اجرا,

7 - امیرحسین حسنی, 1395, کاربرد شبکه عصبی– فازی بازگشتی در پیشبینی دمای هوا (درحال اجرا,

8 - احمد شادیف, 1394, پیشنهاد خرید سهام بورس با استفاده از دادهکاوی,

9 - نوید یحیوی, 1392, مدل جدیدی جهت تشخیص پلک زدن با استفاده از سیستمهای هوشمند,

10 - مرجان گودرزیار, 1396, شناسایی عوامل تاثیرگذار در تصمیم کاربران در استفاده از سامانه معاملات برخط کارگزاران در بازار بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی کارگزاری بانک توسعه صادرات (در حال اجرا,

11 - منصوره نداییپور اصل،, 1396, ارزیابی عوامل موثر بر اجرای سیستم مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان تهران با رویکردFAHP (در حال اجرا),

12 - محسن نشاطی, 1396, تولید اطلاعرسانی طنینانداز جهت افزایش تمایل به خرید مشتریان در شبکههای اجتماعی(در حال اجرا,

13 - صدیقه کیانی, 1395, جستجوی تصاویر مشابه براساس روشهای خوشهبندی جهت افزایش سرعت و دقت بازیابی در پایگاه دادههای بزرگ (در حال اجرا,

14 - رفهیمه رخصتی, 1395, پیشبینی عوامل مؤثر بر سود و زیان بانکها (در حال اجرا,

15 - فرزانه عبدالهی, 1395, کاربرد اینترنت اشیا در رایانش ابری (در حال اجرا,

16 - عباس کیانی, 1395, گروهبندی شبکههای VANET مبتنی بر موقعیت مکانی (در حال اجرا,

17 - مهرناز رحیمی،, 1395, شناسایی خودکار تشخیص نفوذ به شبکه با استفاده از مدل ANFIS (در حال اجرا),

18 - سمیه محمودی, 1395, تشخیص نفوذ در شبکه‌های کامپیوتری با استفاده از الگوریتم پرسپترون و روش انتخاب ویژگی (در حال اجرا,

19 - میترا غفاری, 1395, طبقهبندی دادههای پزشکی با استفاده از بهینهسازی پارامترها در الگوریتم GSS-PSO (در حال اجرا,

20 - مژگان آسودیفر, 1394, ارائه روشی در بهینهسازی مصرف انرژی در مراکز داده در سیستمهای رایانش ابری (در حال اجرا,

21 - مژگان طهماسبیفرد،, 1395, ارائه روشی نوین برای تشخیص نفوذ در شبکههای کامپیوتری براساس درخت تصمیم، (در حال اجرا,

22 - بهاره جانفشانی عراقی, 1394, سامانههای توصیهگر بر پایه ساختار انجمنی همزمان کاربر و کالا بنیان (در حال اجرا,

23 - مهسا اسماعیلیان،, 1395, نظرکاوی مشتریان در سطح شبکه های اجتماعی با ابزارهای هوش تجاری,

24 - مریم بیاچه،, 1392, تخمین میزان آلایندههای هوا براساس شبکههای عصبی مصنوعی,

25 - سعیده کلینی،, 1392, شناسایی راهاندازها در توالیهای DNA با استفاده از شبکه عصبی بدون نظارت در دستهبندی,

26 - فاطمه بهرامیان،, 1392, تخمین میزان تشعشع خورشیدی ماهانه مبتنی بر سیستمهای نرو- فازی,

27 - رامین خادمی،, دكتراي پژوهش محور- استاد راهنما اول، در حال اجرا)، 1395., ارائه مدلی جهت تعیین تعرفههای بیمه بهمنظور افزایش سود شرکتهای بیمه گذار,

28 - زینب آسوده،, استاد مشاور، در حال اجرا) 1396., الگوی بهینه براساس تکنولوژیهای نوین ارتباطی درجهت اقناع مودیان مالیاتی درسازمان مالیاتی کشور,

29 - محمد پرهیزکار, دكتراي پژوهش محور- استاد راهنما دوم، در حال اجرا)، 1394., بررسی شاخص مدیریت ریسک در صنعت بیمه با استفاده از هوش تجاری,

پایان نامه های دفاع شده

- سحر سفیدگر, 1395, پیشبینی میزان فروش فروشگاههای زنجیرهای شهروند به کمک هوش تجاری,

- سیده زهره حسینی, 1395, تعیین ارتباط هوش هیجانی با میزان رضایتمندی شغلی و بهرهوری کاری کارکنان بانک، مبتنی بر مدلهای هوشمند,

- مهدی یزدانی, 1393, پیشبینی بارندگی شهر ساری براساس مدلهای شبکه عصبی، (غیرفعال,

- مهدیه شمس نورائی, 1395, ساخت درخت تصمیم فازی بر روی جریان داده به کمک برنامهریزی خطی,

- روحالله فلاح نژاد, 1395, ارائه یک روش جدید برای تشخیص تقلب در پرداخت الکترونیکی بانک‌ها با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک,

- صابره جواهریپور, 1393, 1 واترمارکینگ تصاویر دیجیتالی به کمک تبدیلات ویولت دومتعامد,

- ریحانه طالبی،, 1393, مدلی نوین جهت تشخیص چهره در تصاویر بر مبنای قطعهبندی رنگ پوست و پردازش مورفولوژی با استفاده از طبقهبند شبکه عصبی,

- سعید اعزازی،, 1393, کارآمدسازی پرسوجوها در شبکههای حسگر بیسیم,

- پگاه نوری،, 1392, بهبود تصاویر اسکن شده از یک کتاب قطور,

- بشری حاجی هاشمی،, 1392, مقایسه نتایج مدلهای رگرسیون خطی و رگرسیون خطی تکهای با شبکههای عصبی در شناسایی مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,

- سید علیرضا مبلغ،, 1392, کاوش گرافهای شبکههای اجتماعی ایرانی،,

- اسماعیل ابراهیمزاده کویخی, 1392, مدیریت و طراحی جمعآوری اطلاعات ترافیک مبتنی بر شبکههای حسگر بیسیم,

- سولماز عظیمیپری, 1392, افزایش کارایی مانتیورینگ گرید با تعیین زمان مناسب انجام آن،,

- مرجان علیزاده, 1391, تحلیل روشی جهت بیشینه‌سازی انتشار تأثیر در شبکه‌های اجتماعی,

- میلاد قهاری بیدگلی, 1391, مدلسازی ردیابی اشیاء متحرک مبتنی بر حرکت کاوی,

- محمدرضا یوسفی دارستانی،, 1391, رویکردی نوین جهت شناسایی چهرهها با بهکارگیری شبکههای عصبی،,

- نجمه ذاکری،, 1390, به کارگیری تکنیکهای متنکاوی در ارزیابی محتوای وب سایتها و مقایسه آنها با استفاده از سیستم-های هوشمند,

- زینب آل اعلمی آلآقا, 1390, توسعه روشی تلفیقی از الگوریتمهای داده کاوی و تحلیل پوششی دادهها (DEA),

- وحید ریحانیسیس, 1390, روش ترکیبی حرکت کاوی در ردیابی اشیاء متحرک,

- زهرا بانی،, 1390, 3 قطعه‌بندی صفحات و کلمات فارسی به کمک مؤلفه‌های همبند و ویژگی‌های محلی,

- منا قربانی, 1390, زمان‌بندی وظیفه‌های وابسته روی سیستم‌های چندپردازنده‌ای متقارن به کمک الگوریتم‌های ژنتیک,

- سید یاسر هاشمی, 1390, قطعه‌بندی مستندات چاپی فارسی با روش‌های ترکیبی,

- رقیه صادقی اوجپور،, 1396, شناسایی الگوی تراکنشهای مشکوکPOS ،,

- شروین کاظمزاده،, 1396, افزایش بهرهوری و کارایی دادههای خودپردازهای بانک انصار براساس مدل درخت تصمیم فازی،,

- زینب عموری, 1396, پیشبینی بار در شبکههای برق براساس هوش هیجانی با استفاده از مدل سری زمانی,

- نجمه میری،, 1395, کشف تقلب مبتنی بر انتخاب ویژگی در دستگاههای خودپرداز با استفاده از جنگلهای تصادفی,

- نفسیه ستارپور،, 1395, دسته‌بندی مشترکین خوش‌حساب تلفن ثابت استان تهران براساس مدلLOLIBEE,

- ناهید عبدالرحمنپور هلق, 1395, ارائه الگویی جهت افزایش بهرهوری و کارایی دستگاه خودپرداز براساس مدل درخت تصمیم فازی,

- حسین آقاجانی،, 1395, جانمایی حسگرها در محیطهای بسته با هدف بهینهسازی سطح پوشش، دقت و هزینه اقتصادی,

- رومینا علویفرد،, 1395, دفاع از آسیبپذیریها وحفرههای امنیتی شبکه موردی-متحرک سیار در برابر حملات,

- محمد خیرخواه مرقی،, 1395, هوش تجاری در صنعت بیمه با رویکرد دادهکاوی,

- علی موسایی, 1395, تشخیص الگوی‏های کشف تقلب اینترنت بانک با روش بهینهسازی بیزین,

- سعیدجهانفر،, 1395, پیشبینی تعداد مستمری بگیران با چگالی پرداخت حق بیمه براساس MLP-ABC در داده‌های کلان,

- اسماعیل خوشدل, 1395, افزایش کیفیت سرویسهای وابسته از طریق تخصیص منابع در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک,

- یونس خیرگو, 1395, تشخیص نفوذ در شبکه‌های کامپیوتری با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و روش انتخاب ویژگی,

- محسن معظمی گودرزی, 1395, تشخیص تقلب در کارتهای اعتباری بانکی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و تئوری مجموعه راف,

- مریم نیکوییفرد, 1395, پیشبینی عملکرد دانشآموزان براساس عوامل مؤثر دریادگیری با استفاده از مدل ANFIS,

- لاله کاروان،, 1395, الگوسازی و پیشبینی شاخصهای بورس اوراق بهادار براساس تکنیکهای متنکاوی,

- زهرا عینعلی, 1395, الگوی جهت کشف تقلب در خدمات موبایل بانک با استفاده از هوش تجاری,

- محمدرضا مومنی،, 1395, الگوی برای رفتارشناسی کاربران سیستم کیف پول الکترونیکی براساس درخت تصمیم فازی,

- سحر ترابی, 1395, خوشه‌بندی فازی تراکنش‌های مالی در داده‌های کلان,

- علی کاملی خلجی, 1395, کشف تقلب در کارتهای اعتباری ATM براساس MLP-ABC,

- جواد مرآتی, 1394, تحلیل سیگنالهای مغزی EEG با ترکیب خبرگان و الگوریتمهای تکاملی,

- سارا رئوفیمقدم،, 1394, چارچوبی برای تجزیه و تحلیل بصری دادهها (با نگرش بر دادههای بزرگ)،,

- حامد عزیزی وامرزانی, 1394, 3متنکاوی در شبکههای اجتماعی در راستای افزایش هوش تجاری,

- نیما شیخخانی, 1394, یافتن افراد با نفوذ در شبکههای اجتماعی بهمنظور بیشینه کردن تأثیر با استفاده از مقدار شاپلی در انجمن,

- مهدی براتی, 1394, ارائه مدلی برای شناسایی چهره با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب,

- پیوند معمارمشرفی, 1393, توسعهی مدل شبکه یادگیری باور عمیق,

- فاطمه فتاحی, 1393, ارائه مدل اعتماد در سیستم بانکداری الکترونیکی براساس مدلهای بگینگ و بوستینگ,

- طیبه صنوبری, 1393, تشخیص دستخط فارسی با بکارگیری شبکههای عصبی تأخیر زمانی,

- نازنین برقی, 1393, 3ترکیب تکنیکهای دادهکاوی در ساخت آزمونهای برخط هوشمند,

- پونه خدابخش, 1393, 3پیشبینی B-Cell Epitopeهای فضایی با استفاده از خوشهبندی فضایی,

- سامان کاویانی, 1393, تشخیص کد خوداصلاحگر با الگوریتم انتخاب معکوس,

- محسن بیرانوند, 13932, تحلیل الگوریتمهای مؤثر انتشار در شبکههای اجتماعی,

- نگار هدایتی, 1393, بصریسازی دادهها با ویژگی فضایی- زمانی,

- پونه خدابخش, 1393, پیشبینی B-Cell Epitopeهای فضایی با استفاده از خوشهبندی فضایی,

- 2حوریه آریان, 1393, پیشبینی خروجی پنل خورشیدی با استفاده از شبکههای عصبی,

- سعید الماسی کوپایی،, 1392, پیشبینی پارامترهای شاخص آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از مدلهای هوشمند,

- محمدرضا گلستانی, 1392, 2 تعیین نقاط قطعهبندی کلمات سرهم در تشخیص برخط دستخط فارسی,

- شقایق نیرم, 1392, جانمایی ایستگاههای سنجش آلایندههای هوای شهر تهران با استفاده از ANN،,

- پدرام علیپور اقدم،, 1392, پیشبینی ابتلاء به بیماری آلزایمر مبتنی بر استفاده از مدل عصبی-فازی,

- پریسا سخاوت،, 1392, دستهبندی سلولهای سرطانی ریزآرایه با استفاده از مدل عصبی- فازی،,

- میلاد ملکپور،, 1392, شناسایی تقلب در سیستمهای بانکداری با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی,

- مهوش اکبری, 1392, استخراج ویژگیهای مستقل از چرخش و اندازه با استفاده از ممانهای زرنیک در متون دست نویس فارسی,

- اعظم شاهنظر،, 1392, بهبود درخت تصمیم فازی وزن‌دار با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور,

- زهرا نعیمی،, 1392, مدلی جهت پیشبینی و تخمین هزینههای درمان بیماران دیابتی,

- فاطمه سادات موسوی،, 1392, دستهبندی بیمهگذاران براساس تکنیکهای دادهکاوی در راستای تشخیص مشتریان بالقوه و آتی,

- بهزاد نخکوب, 1392, استفاده از شبکههای عصبی و تکنیکهای داده کاوی جهت پیشبینی افزایش ثبتنام در مؤسسات آموزش عالی,

- اعظم شکاری شهرک, 1392, تشخیص برخط دستخط فارسی با استفاده از مدل مخفی مارکوف,

- سمیه ناظری, 1392, ساخت محتوای الکترونیکی آموزش حروف الفبای فارسی با استانداردهای یادگیری الکترونیکی برای متون علمی کودکان استثنایی پایه اول مقدماتی،,

- سعید علیزاده،, 1392, آنالیز و اکونومیک اگزرژی در بهینهسازی سیکل ترکیبی برایتون- رنکین براساس مدل PSO,

- مریم صادقیان, 1392, روشی مبتنی بر دستهبندی با استفاده از الگوریتمهای یادگیری بیزین,

- مریم خانی, 1392, تعامل تیمی عامل– انسان در انجام وظایف توزیع یافته با استفاده از الگوریتمهای هوشمند,

- فرزاد بحیرایی, 1391, ارائه الگوی مناسب برای طراحی جلد کتب الکترونیک و تأثیر آن در جذب مخاطب,

- فائزه حسینینژاد, 1391, 5مدیریت ریسک بیمه آتشسوزی سازهها مبتنی بر مدلهای خوشهبندی و پیشبینی، 1391,

- نرجس زینالعابدین،, 1391, ارزیابی کارآیی چارچوب ITIL در ایجاد همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات,

- شرمین صرافها،, 1390, 3 روشی کارا جهت تقطیع تصاویر با بکارگیری خوشهبندی،,

- زهرا مهدوی امرئی،, 1391, طراحی یک پروتکل جدید، جهت کاهش مصرف انرژی مسیریابی در شبکههای حسگر بی-سیم,

- مریم حق‌شناس, 1390, ساخت محتوای الکترونیکی چندرسانه‌ای تعاملی با استانداردهای یادگیری الکترونیکی،,

- ) مریم حق شناس, : مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه تهران، 1395 (استاد مشاور)., ارائه مدلی برای چگونگی تلفیق نرمافزارهای اجتماعی در سیستم مدیریت یادگیری,

مریم خادمی
مریم خادمی

محل خدمت :
    دانشکده فنی(علوم پایه)
مرتبه علمی :
    استادیار
^