پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

1 - استفاده از الگوریتمهایFirefly PSO, NSGA-II, برای بهینهسازی نیروگاههای سیکل ترکیبی و رویکردی مبتنی بر منطق فازی به منظور بررسی پارامترهای بهینهسازی، 1394,

2 - تحلیل عملکرد پنل فتوولتائیک در پریودابرهای ناگهانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، 1394,

3 - ارائه روشی هوشمند جهت شناسایی برخط کلمات دست‌نویس فارسی، سال 1391,

4 - مشخص کردن ساختار یک گروه متناهی حل‌پذیر با استفاده از درجات سرشت تحویل‌ناپذیر آن، 1389,

5 - سرشت‌نمائی گروه‌های ساده توسط مرتبه مؤلفه‌های همبند گراف اول، سال 1388,

6 - ارائه الگوریتمی برخط (Online) برای تشخیص کلمات فارسی، هستة علوم کامپیوتر- مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، سال 1387.,

7 - تشخیص دست‌خط فارسی به صورت برخط (online)، سال 1386,

8 - بررسی مرتبه‌های خودریختی‌های طرح‌های ساخته شده از گروه‌های متناهی که درآن (به ازای )، سال 1384,

9 - کدها، طرح‌ها و گراف‌های ساخته شده از گروه‌های متناهی، 1383,

10 - Towards a characterization of the linear groups over the binary field, 1382.,

مریم خادمی
مریم خادمی

محل خدمت :
    دانشکده فنی(علوم پایه)
مرتبه علمی :
    استادیار
^