دروس

زمینه های تدریس

تدریس دروس ریاضی

 

مریم خادمی
مریم خادمی

محل خدمت :
    دانشکده فنی(علوم پایه)
مرتبه علمی :
    استادیار
^